Cán bộ, viên chức

                 CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ CƠ SỞ 2

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Trần Thanh Hoài Phụ trách Trung tâm
2 Nguyễn Duy Ngọc Chuyên viên
3 Phạm Văn Định Chuyên viên
4 Đàm Thận Thế Nhân viên
5 Phạm Thị Ánh Tuyết Nhân viên
6 Lê Quang Long Tổ trưởng BV
7 Nguyễn Văn Thúy Tổ phó BV
8 Phạm Quang Ân Nhân viên
9 Nguyễn Văn Chuyên Nhân viên
10 Đỗ Bá Thuận Nhân viên
11 Trương Công Thọ Nhân viên
12 Phan Văn Thành Nhân viên
13 Đặng Đình Quảng Nhân viên
14 Hoa Thị Thu Chuyên viên
15 Nguyễn Tiến Dũng GV
16 Đỗ Bá Thiệp GV
Bạn cần hỗ trợ?